Ogólne Warunki Serwisu

I.      Definicje

 1. Klient – zwany dalej Usługobiorcą – spółka: partnerska, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, cywilna, a także osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w przypadku dokonywania zakupu związanego z zawodowym charakterem prowadzonej przez nią jednoosobowej działalności gospodarczej.
 2. Oferta wstępna – oferta w formie pisemnej przedstawiająca koszty weryfikacji lub koszty wyjazdu serwisowego.
 3. Weryfikacja – sprawdzenie stanu technicznego urządzenia w celu przedstawienia oferty naprawy oraz terminu jej wykonania.
 4. Usługa serwisu lub naprawy – wykonane w BIBUS MENOS z o.o., na urządzeniach dostarczonych przez klienta i na jego koszt.
 5. Usługa wyjazdu serwisowego – wykonywane w miejscu wskazanym przez klienta w obrębie Państwa Polskiego.

 
II.     Zlecenie wykonania usługi serwisowej lub naprawy

 1. Usługobiorca zgłasza firmie BIBUS MENOS Sp. z o.o. (zwany dalej Usługodawcą) potrzebę wykonania serwisu lub naprawy przy użyciu formularza na stronie https://formularze.bibusmenos.pl/serwisowy/https://formularze.bibusmenos.pl/serwisowy/, podając niezbędne dane (typ urządzenia – zdjęcie tabliczki znamionowej, charakter uszkodzenia, nazwę firmy, adres, dane kontaktowe) umożliwiające przygotowanie oferty wstępnej w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.
 2. Oferta wstępna ważna jest 5 dni roboczych od daty jej wysłania, a termin z oferty weryfikowany jest w momencie zamówienia.
 3. Zgłoszenia jak i zlecenia odbierane są w godzinach pracy Usługodawcy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00. Zlecenia, które wpłyną po godzinie 15:00 lub w dni wolne, będą traktowane jako zlecenia z następnego dnia roboczego.
 4. Zgłoszenie przyjmuje się za zlecenie, gdy Usługobiorca prześle do Usługodawcy w formie pisemnej akceptację oferty wstępnej.
 5. W przypadku usługi wyjazdu serwisowego w ustalonym przez strony terminie Usługobiorca jest zobowiązany do udostępnienia Usługodawcy urządzenia na czas niezbędny do wykonania przeglądu technicznego, weryfikacji lub naprawy. Nieudostępnienie urządzenia w ustalonym terminie z przyczyn innych niż nagłe zdarzenie losowe, skutkuje naliczaniem opłaty za dojazd i każdą godzinę oczekiwania serwisanta w wysokości 100 PLN netto/godzinę. W przypadku nieudostępnienia maszyny do końca dnia roboczego, Usługobiorca zostanie dodatkowo obciążony kosztami noclegu serwisanta. W przypadku zaistnienia konieczności wykorzystania narzędzi lub maszyn Usługobiorcy w celu przeprowadzenia usługi, odbędzie się to za zgodą i pod nadzorem Usługobiorcy.

 
III.    Realizacja usługi serwisu lub naprawy

 1. Usługodawca zobowiązuje się przesłać w formie pisemnej raport z weryfikacji oraz ofertę naprawy wraz z terminem realizacji, w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia następnego po otrzymaniu urządzenia. W przypadku konieczności dobrania komponentów spoza standardowej oferty Usługodawcy termin przesłania oferty może ulec zmianie, o czym Usługodawca zostanie poinformowany.
 2. Termin realizacji liczony jest od dnia akceptacji oferty naprawy, której ważność wynosi 15 dni roboczych od daty jej wysłania. Termin realizacji podany w ofercie naprawy obowiązuje na dzień przedstawienia oferty i jest weryfikowany w chwili przesłania akceptacji oferty naprawy.
 3. Naprawa będzie wykonana zgodnie z właściwą dla danego urządzenia dokumentacją wydaną przez producenta urządzenia.
 4. Naprawa zakończona jest testami sprawdzającymi, weryfikującymi poprawność działania wszystkich współpracujących elementów oraz pozwalającymi na nastawę urządzenia wg danych z tabliczki znamionowej.
 5. Jeżeli podczas testów ujawnione zostaną inne uszkodzenia, naprawa ich zostanie wyceniona osobno i przesłana, wraz z zaktualizowanym terminem realizacji, do akceptacji Usługobiorcy. W przypadku braku akceptacji, po konsultacji z Usługobiorcą, Usługodawca dokona naprawy wcześniej zleconych elementów, nie gwarantując sprawności urządzenia ze względu na stwierdzone dodatkowe uszkodzenia.

 
IV.   Realizacja wyjazdu serwisowego

 1. Usługodawca zobowiązuje się wykonać usługę wyjazdu serwisowego w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia, w przypadku posiadania w magazynie części umożliwiających wykonanie usługi. Dokładny termin ustalany jest indywidualnie.
 2. Nie dopuszcza się pracy serwisu w godzinach 22.00 – 6.00.
 3. Obsługa techniczna lub naprawa będzie wykonana zgodnie z właściwą dla danego urządzenia dokumentacją wydaną przez producenta urządzenia.
 4. Materiały eksploatacyjne, oryginalne części zamienne, środki smarne oraz materiały pomocnicze do przeglądów i napraw dostarcza Usługodawca (odpłatnie, według obowiązujących stawek).
 5. Usterki wykryte w trakcie przeglądu lub naprawy będą usuwane przez Serwis po pisemnym zleceniu Usługobiorcy, o ile strony nie postanowią inaczej.
 6. Każdorazowo po wykonaniu przeglądu okresowego lub naprawy, przez Usługodawcę zostanie sporządzony Protokół Serwisu, który będzie zawierał wykaz czynności, użytych części oraz potwierdzenie przeprowadzonych testów sprawności urządzenia.

 
V. Magazynowanie

 1. W przypadku braku akceptacji oferty naprawy, urządzenia magazynowane są zgodnie z zaleceniami producenta w siedzibie Usługodawcy, przez okres 15 dni. Po upływie terminu oferty urządzenie odsyłane jest do Usługobiorcy wraz z dołączoną fakturą na kwotę z oferty wstępnej (koszt weryfikacji) wraz z doliczonym kosztem wysyłki.

 
VI. Warunki i termin płatności

 1. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto lub do kasy Usługodawcy.
 2. Kwoty podane na ofertach są kwotami netto.
 3. Ceny podane w ofertach oraz potwierdzeniach zamówień sprzedaży są cenami w Euro i – jeżeli płatność jest w PLN, będą przeliczane po kursie sprzedaży ING Banku z dnia wystawienia faktury VAT lub faktury pro-forma (w przypadku przedpłaty), chyba że indywidualna umowa stanowi inaczej.
 4. Pierwsze 2 transakcje dokonywane są za gotówkę, kartą płatniczą, przedpłatą albo za pobraniem, następnie obowiązuje 14 dniowy termin płatności, o ile umowa nie stanowi inaczej.
 5. W przypadku towarów sprowadzanych lub produkowanych specjalnie dla danego klienta obowiązuje wyłącznie przedpłata, chyba, że umowa stanowi inaczej.
 6. W przypadku niedotrzymywania terminów płatności Usługodawca ma prawo scedować należność przeterminowaną na podstawie umowy cesji wierzytelności na firmę windykacyjną, wstrzymać realizację zamówień oraz odmówić zgody na płatność przelewem.

 
VII. Gwarancja

 1. Usługodawca udziela Usługobiorcy gwarancji na wykonaną naprawę na okres 3 miesięcy od daty wystawienia faktury.
 2. Usługodawca udziela gwarancji na zamontowane części na okres 3 miesięcy od daty wystawienia faktury, chyba że wynika to inaczej z gwarancji producenta.

 
VIII. Transport

 1. Transport urządzenia do siedziby Usługodawcy odbywa się na koszt klienta.
 2. Odesłanie towaru po wykonaniu usługi odpłatnej odbywa się na koszt Usługodawcy, chyba, że wartość faktury nie przekracza 700 PLN netto, wtedy pobierana jest opłata logistyczna w wysokości 12 EURO netto.
 3. Jeżeli urządzenie wymaga specjalistycznego transportu (dźwig, naczepa niskopodwoziowa itp.) koszty w/w ponosi Usługobiorca, termin ustalany jest indywidualnie.
 4. Wyżej wymienione informacje ograniczają się do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, transport za granicę kraju ustalany jest indywidualnie.

 
IX. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuzyskane korzyści czy jakiekolwiek szkody Usługobiorcy powstałe w związku z przestojem urządzenia.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu reakcji serwisu w przypadku zdarzeń losowych.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędny montaż naprawionego urządzenia przez Usługobiorcę i powstałe w związku z tym uszkodzenia. Możliwe jest zamówienie odpłatnej usługi montażu i uruchomienia.

 

Ostatnia aktualizacja: 07.03.2023

Zatwierdził: Magdalena Stankiewicz, Prezes Zarządu