Ogólne Warunki Sprzedaży

Warunki Sprzedaży Usług Działu Drukarek 3D firmy Bibus Menos Sp. z o.o.

 
1. Gwarantujemy utrzymanie w tajemnicy przekazywanych dokumentacji.

2. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy w budowie modelu CAD przekazanego nam do wydruku, a mogące mieć wpływ na jego trwałość, dokładność wymiarową lub zdeformowanie.

3. Nie bierzemy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania zamówionych modeli ani za wady produktów z nich wytworzonych.

4. Modele powinny być dostarczone w formacie STL (zwymiarowanym w milimetrach), każdy model w osobnym pliku. W przypadku dostarczenia w innym formacie lub/i kilku modeli w jednym pliku, nie bierzemy odpowiedzialności za jakość i ilość wykonanych modeli.

5. Modele CAD nie są przez nas modyfikowane ani analizowane pod względem poprawności późniejszego wydruku lecz jedynie odwzorowywane bezpośrednio z pliku CAD do postaci fizycznego modelu.

6. Za ostateczny dobór materiału odpowiada Zamawiający. Karta techniczna materiałów dostępna jest na stronie www.bibusmenos.pl w dziale Szybkie Prototypowanie.

7. W przypadku otrzymania paczki ze śladami zewnętrznymi jej uszkodzenia, klient przed podpisaniem odbioru przesyłki jest zobowiązany do otwarcia paczki przy kurierze i stwierdzenia stanu otrzymanego towaru. Podpisanie odbioru przesyłki bez sprawdzenia jej zawartości zwalnia nas z odpowiedzialności za stan dostarczonego towaru.

8. Przesyłane pliki są dostępne przez 4 tygodnie od czasu wystawienia oferty – chyba, że uzgodniono inaczej – niezależnie od tego czy oferta zostanie zaakceptowana czy nie i po tym czasie nie są już dostępne dla klienta.

9. Otrzymane modele można reklamować w formie pisemnej w terminie do 10 dni od dnia otrzymania przesyłki. Po tym czasie wszelkie reklamacje będą odrzucane (z wyłączeniem punktu 7).

10. Kupujący zobowiązuje się do kontroli wszystkich dostarczonych produktów i sprawdzenia ich zgodności z ofertą niezwłocznie po dostawie i przed ich użyciem. Produkty nie mogą być zwrócone do Bibus Menos bez uprzedniej pisemnej zgody dostawcy.

11. W przypadku zgłoszenia odbioru osobistego, modele które nie zostaną odebrane w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru, zostaną wysłane na koszt Zamawiającego na adres siedziby firmy.

12. Składając zamówienie należy podać numery wszystkich ofert, których dotyczy zamówienie.

13. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z pełną akceptacją oferty, jak również warunków sprzedaży usług i OWS firmy Bibus Menos Sp. z o.o. (chyba, że inaczej stanowią odrębne umowy). http://www.bibusmenos.pl/pl/o-firmie/ogolne-warunki-sprzedazy/

14. Podane w ofertach ceny zawierają koszty transportu i opakowania na terenie Polski.

15. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od realizacji oferty lub części oferty w przypadku jakiejkolwiek zaległości finansowej wobec Bibus Menos Sp. z o.o.

16. Faktura VAT dołączana jest każdorazowo w kopercie naklejanej na wierzch paczki (chyba, że uzgodniono inaczej). W przypadku braku faktury, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Bibus Menos o tym fakcie i przesłania prośby o wystawienie duplikatu FV.